Hotline (Mr Qua): 0977 388 973

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

 ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

                                            so nguon thai 2              chat thai NH NHA

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các hoạt động xử lý rác thải là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

Việc Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể nắm bắt toàn bộ quy trình xử lý rác thải của các doanh nghiệp , đơn vị hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ, báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và môi trường đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp đã đi vào hoạt động có phát sinh ra chất thải nguy hại trong quá trình kinh doanh, sản xuất với chủng loại và số lượng được quy định tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường phải đăng kýsổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

                                                                                       luat 1

1. Căn cứ pháp lý lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải

·    Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

·    Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

·    Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2. Nguyên tắt xác định chủ nguồn thải

Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải vả quản lý CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản

lý nơi phát sinh về việc lựa chọn đối tượng nào để đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại trừ trường hợp chất thải nguy hại phát sinh d

sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng.

Chủ nguồn chất thải nguy hại được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNHH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi 01

tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài trên phạm vi

01 tỉnh.

                 CTNHH 2     CTNHH 5      CTNH 3

3.  Đối tượng cần lập sổ đăng ký chủ nguồn thải

Đối tượng lập chủ yếu là các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH như dầu nhớt, bóng đen, mực in, bình ắc quy,...

Ngoài ra, Quy định tại Điều 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT áp dụng đối với những đối tượng sau:
Các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.
Một số trường hợp mà chủ nguồn chất thải nguy hại phải đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 15 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Trừ các trường hợpsau không phải đăng ký chủ nguồn thải

-    Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm.

-   Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ.

-   Cơ sở dầu khí ngoài biển.

(Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)

Đối với những đối tượng có phát sinh chất thải nguy hại nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH lần đầu (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)                                                               

                                            quy trinh chu NGUON THAI 2

 4.  Quy trình và thời gian thực hiện đăng ký chủ nguồn thải

QUY TRÌNH TỔNG THỂ

Theo Điều 14 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định thủ tục, trình tự các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại như sau:

1. Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH:

a) Chủ nguồn thải CTNH (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT) lập 01 (một) hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ;

c) Chủ nguồn thải CTNH sau khi nộp hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điểm a Khoản này được coi là hoàn thành trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường khi có văn bản tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi qua bưu điện), trừ trường hợp có thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Điểm b Khoản này. Văn bản tiếp nhận hoặc giấy xác nhận nêu tại Điểm này có giá trị pháp lý tạm thời để thay thế Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trong thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:

  1. b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (B) ban hành kèm theo Thông tư này với 01 (một) mã số quản lý CTNH theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

QUY TRÌNH CHI TIẾT

Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.
Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Danh mục phân loại chất thải nguy hại trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí và than
Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hoá chất vô cơ
Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hoá chất hữu cơ
Chất thải từ nhà máy nhiệt điện và các cơ sở đốt khác
Chất thải từ ngành luyện kim và đúc kim loại
Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thuỷ tinh
Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác
Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thuỷ tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in
Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy
Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm
Chất thải xây dựng và phá dỡ (bao gồm cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm)
Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý chất thải, nước thải và xử lý nước cấp
Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này)
Chất thải từ ngành nông nghiệp
Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải
Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác
Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant)
Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ
Các loại chất thải khác

5.  Hồ sơ đăng ký mới/cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp sổ

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Sổ chủ nguồn thải chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.

Khi chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng theo Khoản 7 Điều 7 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải được chủ dự án, cơ sở gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 02 bộ hồ sơ đóng thành quyển phải có danh mục kèm theonhư sau:

-   01 đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A,Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ liên quan khác.

-   Bản sao Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ liên quan đến môi trường khác nếu có.

-   Đối với trường hợp đăng ký lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cần phải có Bản gốc sổ chủ nguồn chất thải nguy hại đã đăng ký trước đó.

Xem 216 lần

CTY TNHH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG NGỌC AN

3/1E Đường 37, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

0977 388 973 - (08) 4815 9659

ngocanmt1@gmail.com/ks.dinhcongqua@gmail.com

www.ngocanmt.com

 
 

Thống kê truy cập

Công tyTNHH Xây dựng và Môi trường Ngọc An: Ngocanmt.com